Pracownik Instytutu do 0000 r.

dr  Aneta Całka

Publikacje

Lp. autorzy tytuł czasopismo
 1. Hajnos M., Całka A., Józefaciuk G.:  Wettability of mineral soils (2013 r.) Geoderma 2013, Vol. 206, 63-69
 2. Całka A., Świeboda R., Hajnos M.:  Zwilżalność jako czynnik wpływający na stan warstwy powierzchniowej gleby i plonowanie roślin - metody określania zwilżalności gleby. (2009 r.) Ochrona i Wartość Użytkowa Gleb. Właściwości Fizyczne, Chemiczne i Biologiczne. 2009, Vol. PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 6, 97-112
 3. Całka A.:  Zwilżalność wybranych gleb organicznych Polski. (2009 r.) II Sympozjum Doktorantów Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie i Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie "Problemy Inżynierii Rolniczej i Agrofizyki", Warszawa, 09.06.2009 r. 2009,
 4. Sokołowska Z., Hajnos M., Józefaciuk G., Szatanik-Kloc A., Warchulska P., Bańka P., Całka A., Krzemińska I., Dąbek-Szreniawska M., Usowicz B.:  Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego. (2009 r.) III Sprawozdawcza Sesja Naukowa, Jakość Środowiska, Surowców i Żywności, Lublin, 30-31.03.2009 r. 2009,
 5. Sokołowska Z., Hajnos M., Józefaciuk G., Szatanik-Kloc A., Warchulska P., Bańka P., Całka A., Krzemińska I., Dąbek-Szreniawska M., Usowicz B.:  Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego. (2008 r.) II Sympozjum Naukowe "Jakość Środowiska Surowców i Żywności", Poznań, 01-03.04.2008 r. 2008,
 6. Całka A.:  Soil-hydrophobic-reasons of its formation and hydrogeomorphological consequence. (2008 r.) 7th International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring 2008, Prague, Czech Republic, 29-30.05.2008 r. 2008,
 7. Sokołowska Z., Dąbek-Szreniawska M., Całka A., Raytchev T., Popandova S.:  Influence of soil management on granulometric composition of pseudopodzolic soil. (2007 r.) International Conference \"Soil Science - Base for Sustainable Agriculture and Environment Protection, Sofia, 13-17.05.2007 13-17.05.2007, 97-100 
 8. Sokołowska Z., Hajnos M., Józefaciuk G., Szatanik-Kloc A., Bańka P., Całka A., Krzemińska I., Usowicz B., Witkowska-Walczak B., Lipiec J.:  Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego. (2007 r.) Sympozjum Naukowe "Jakość Środowiska, Surowców i Żywności", Lublin, 30.03.2007 r. 2007,
 9. Krzemińska I., Całka A., Sokołowska Z.:  Magnetic properties of pavement seam materials of urban sites. 5th International Workshop for Young Scietists "BioPhys Spring 2006". (2006 r.) 5th International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring 2006, Prague, Czech Republic, 26-27.05.2006 r. 2006,
 10. Całka A., Krzemińska I., Sokołowska Z.:  Pore structure changes In orthic luvisol In relation to the cultivation system. 5th International Workshop for Young Scietists "BioPhys Spring 2006". (2006 r.) 5th International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring 2006, Prague, Czech Republic, 26-27.05.2006 r. 2006,
 11. Całka A.:  Zwilżalność i jej znaczenie w badaniach środowiska. (2006 r.) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie 2006, "Człowiek a środowisko", część III, 95-100
 12. Całka A.:  Zwilżalność fazy stałej jako cecha gleby modyfikująca dostępność składników pokarmowych. (2006 r.) Instytut Agrofizyki PAN 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 58-60 
 13. Całka A., Sokołowska Z.:  Influence of conventional and ecological forming system on granulometric compositionof pseudopodzolic soil. (2006 r.) Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering" 1, 34-37 
 14. Winiarczyk K., Całka A.:  Badania embriologiczne chrzanu (Armoracia rusticana Gaertn.). (2006 r.) Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio EEE: Horticultura 2006, XVI, 47-53 
 15. Sokołowska Z., Całka A., Bańka P., Jamroz J.:  Water vapour sorption on the meal extrudates. (2005 r.) Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 223-225 
Pokaż wszystkie publikacje