Aktualności

II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Metagenomy różnych środowisk” 29-30.06.2017

II OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM MIKROBIOLOGICZNE

 „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK”

Lublin, 29 - 30 czerwca 2017 roku

 

 

Instytut Agrofizyki PAN jako główny organizator serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym – Metagenomy różnych środowisk. Do udziału w Sympozjum zachęcamy pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny i specjalności wiążące się z problematyką obrad. Miejscem sympozjum będzie Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin).


Konferencja dofinansowana w ramach zadania: Organizacja II Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego „Metagenomy Różnych Środowisk” - zadanie finansowane w ramach umowy ...../P-DUN/2017 (ID wniosku 350099) ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY
, a liczba uczestników jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń zgodnych z tematyką konferencji. Pierwszeństwo mają osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w konferencji (referat, poster). O zakwalifikowaniu do udziału w konferencji uczestnicy zostaną poinformowani do dnia 30.05.2017 roku. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty podróży, diet i noclegów.


CEL I ZAKRES KONFERENCJI

Celem Sympozjum jest podsumowanie dotychczasowej wiedzy i przedstawienie najnowszych osiągnięć w badaniach z zakresu metagenomiki, mikrobiologii, oddziaływań pomiędzy mikro- i makroorganizmami różnych środowisk oraz ich znaczenia dla rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane oraz przedyskutowane wyniki badań prowadzonych w ośrodkach naukowych, w tym także postęp w wykorzystaniu nowoczesnych metod badawczych w obszarze mikrobiologii środowiskowej. Przedstawione zostaną również dotychczasowe osiągnięcia na temat zastosowania narzędzi metagenomiki najnowszej generacji w badaniach środowiskowych.


Sympozjum będzie miejscem wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów do realizacji wspólnych projektów badawczych oraz wydarzeniem naukowym na temat kompleksowego rozpoznania bioróżnorodności mikroorganizmów w różnych środowiskach oraz najnowocześniejszych metod badawczych stosowanych w mikrobiologii, biologii molekularnej i biotechnologii.


Przewidujemy organizację następujących sesji naukowych:

 

Sesja I - Narzędzia metagenomiczne – nowoczesne metody badań i identyfikacji mikroorganizmów i ich zbiorowisk

Sesja II - Metagenomika środowiskowametagenomy różnych środowisk

Sesja III - Metagenomika aplikacyjna – wykorzystanie i znaczenie metagenomiki w biotechnologii, biologicznej ochronie roślin oraz monitoringu jakości środowiska

Sesja IV -  Czynniki wpływające na jakość środowiska – badania i aspekty praktyczne


Referaty plenarne wygłoszą:


DO POBRANIA:

KOMUNIKAT II

KOMUNIKAT I

FORMULARZ REJESTRACJI - Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres: metagenomy@ipan.lublin.pl


Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12.05.2017 roku

Termin nadsyłania streszczeń upływa 15.05.2017 roku

 
STRESZCZENIE – Wymagania redakcyjne

 1. Format A4
 2. Marginesy: górny 2,5 cm,  dolny 2,5 cm, lewy 2,5 i prawy 2,5 cm
 3. Czcionka Times New Roman. Odstęp między wierszami pojedynczy
 4. Tytuł pracy w j. polskim – wielkość czcionki 12 pkt., wytłuszczony
 5. Tytuł pracy w j. angielskim – wielkość czcionki 12 pkt.
 6. Pełne imię(imiona) i nazwisko(a) autora(ów) – czcionka 12 pkt.
 7. Nazwę(y) instytucji, w której autor(zy) jest(są) zatrudniony(nieni) - czcionka 10 pkt.
 8. Tekst streszczenia  w j. polskim – czcionka 12 pkt.
 9. Tekst streszczenia  w j. angielskim – czcionka 12 pkt.
 10. Objętość nie powinna przekraczać 1 strony
 11. Streszczenie nie może zawierać rysunków i tabel

 

 

Komitet Organizacyjny:

Przewodnicząca:

dr hab. Magdalena Frąc (IA PAN, Lublin)

Członkowie:       

dr Anna Gałązka (IUNG-PIB, Puławy)

dr Agnieszka Wolińska (KUL, Lublin)

dr hab. Tomasz Stępkowski (SGGW, Warszawa)

dr Karolina Oszust (IA PAN, Lublin)

 

Patronat honorowy:

prof. dr hab. Cezary Sławiński (IA PAN, Lublin)

prof. dr hab. Artur Zdunek (IA PAN, Lublin)

prof. dr hab. Wiesław Oleszek (IUNG-PIB, Puławy)

 

Patronat naukowy:

Polskie Towarzystwo Mykologiczne

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów


Sekretariat konferencji:

mgr Agata Gryta

mgr inż. Jacek Panek

Laboratorium Mikrobiologii Molekularnej i Środowiskowej

Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

tel. 81 744 50 61 w. 177

e-mail: metagenomy@ipan.lublin.pl