Centrum Badawczo-Innowacyjne

Kierownik: dr hab. Andrzej Bieganowski, prof. IA PAN

e-mail: a.bieganowski@ipan.lublin.pl

Centrum Badawczo-Innowacyjne jest wydzieloną jednostką organizacyjną Instytutu Agrofizyki, zapewniającą możliwości rozszerzenia tych obszarów działalności naukowej, które posiadają wyraźny potencjał aplikacyjny. CBI stanowi infrastrukturę naukowo-badawczą oraz technologiczną wykorzystywaną przez Instytut w działalności naukowej, innowacyjnej, wdrożeniowej i edukacyjnej. Centrum koncentruje się na prowadzeniu badań naukowych oraz prac rozwojowych w szerokim zakresie biogospodarki, a szczególnie w wykorzystywaniu produkcji rolniczej na cele spożywcze, przemysłowe i energetyczne. Jest ono ukierunkowane na wzmacnianie współpracy sfery badawczo-rozwojowej z gospodarką.

Kubatura oraz funkcjonalność nowego budynku Centrum pozwala na prowadzenie badań w skali półprzemysłowej, a prosty w swym założeniu charakter organizacyjny CBI stwarza olbrzymie możliwości elastycznego wariantowania zadań, wprowadzania nowej tematyki badawczej jak też kreowania innowacji i współpracy w sferze B+R.

CBI jest otwarte na współpracę z jednostkami naukowymi, badawczo-rozwojowymi oraz wdrożeniowymi.

 

W skład CBI wchodzi  7 laboratoriów i 2 pracownie:

Film CBI


CBI w mediach:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

PAP  Nauka w Polsce

TVP Lublin

Radio Centrum

Dziennik Wschodni


Więcej na temat budowy CBI